Βοηθητικό Υλικό για την Προώθηση του Συστήματος

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των βοηθητικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εργασία σας με τους πελάτες. Αυτός ο κατάλογος βοηθητικών υλικών θα μεγαλώνει όσο το TeamWox Groupware αναπτύσσεται. Εκτός αυτού, είμαστε έτοιμοι να προετοιμάσουμε ότι υλικό χρειαστείτε αφού μας το ζητήσετε.

Παρουσιάσεις

Αυτά τα βοηθητικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οι πελάτες σας να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι το TeamWox Groupware. Μία από τις παρουσιάσεις περιγράφει τα πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση του συστήματος. Ένα άλλο περιέχει μια σύντομη περιγραφή όλων των ενοτήτων του συστήματος. Δεδομένου ότι το σύστημα αναπτύσσεται, θα προσφέρουμε και άλλες παρουσιάσεις.

TeamWox Presentations

Οι παρουσιάσεις προσφέρονται σε μορφή αρχείου Power Point και PDF. Κατά την εκτύπωση, οι παρουσιάσεις γίνονται φυλλάδια με ειδική θέση για να επισυνάψετε τις επαγγελματικές σας κάρτες. Τα έγγραφα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τις ηλεκτρονικές σας αρουσιάσεις.

Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Ένα φυλλάδιο είναι μια σύντομη εκδοχή της παρουσίασης για τους πελάτες. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε έντυπη μορφή, και να επιτρέπει επίσης την επισύναψη της επαγγελματική σας κάρτας. Το φυλλάδιο παρουσιάζεται ως αρχείο PDF.

TeamWox Leaflet

Βιβλίο Εμπορικού Σήματος του TeamWox

Το έγγραφο αυτό έχει σκοπό να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τη δικό σας βοηθητικό υλικό προώθησης του προϊόντος. Περιέχει σαφείς κανόνες σχετικά με τη δημιουργία διαφόρων βοηθημάτων (banners στο Διαδίκτυο, πινακίδες, τα δικά σας φυλλάδια, κλπ) με το λογότυπο του TeamWox. Εκτός αυτού, το έγγραφο αυτό περιέχει παραδείγματα για τη δημιουργία φακέλων, φυλλαδίων και αρχείων με το λογότυπο του TeamWox.

TeamWox BrandBook

Εκπαίδευση για Πελάτες. (Υπό Ανάπτυξη)

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στη εκπαίδευση των υπαλλήλων των πελατών σας για εργασία με το σύστημα TeamWox Groupware. Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Η διάρκεια μαθημάτων είναι περίπου 2 εβδομάδες. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το έγγραφο ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Όσο για τώρα, αυτό το πρόγραμμα είναι υπό ανάπτυξη.

TeamWox Education Course

Οδηγίες Σχετικά με την Ενσωμάτωση του Συστήματος TeamWox

Οι οδηγίες αυτές έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση σας και των υπαλλήλων σας έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν το σύστημα TeamWox για τους πελάτες σας. Αυτές οι οδηγίες σας επιτρέπουν να μάθετε γρήγορα την απλή διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος και της ενσωμάτωσης του. Το έγγραφο περιλαμβάνει περιγραφή όλων των λειτουργιών που είναι αναγκαίες για την προετοιμασία του συστήματος για εργασία. Οι οδηγίες προσφέρονται σε μορφή αρχείου PDF και μπορεί επίσης να τυπωθούν.

Instruction on TeamWox Integration

Προσοχή: Αν χρειάζεστε κάποια πρόσθετα βοηθήματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε και να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε υλικά για να σας βοηθήσουμε να προωθήσετε το σύστημα. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι τα υλικά θα πρέπει να είναι χρήσιμα για όλους τους συνέταιρους μας, και όχι μόνο για μια συγκεκριμένη εταιρεία μας.